CÁC DỊCH VỤ VÀ CÁC KHÓA HỌC CÓ THỰC HÀNH
ĐƯỢC THỰC HIỆN TẠI TRUNG TÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC

Nhằm đáp ứng nhu cầu tư vấn, phân tích và đào tạo các kỹ thuật về Vi sinh – Sinh học phân tử, Trung tâm Khoa học và Công nghệ sinh học cung cấp các dịch vụ khoa học và mở các khóa tập huấn sau:

I. CÁC DỊCH VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ:

Thực hiện các dịch vụ nghiên cứu khoa học cơ bản và ứng dụng liên quan đến Sinh học và Công nghệ sinh học, bao gồm dịch vụ phân tíchdịch vụ tư vấn.

Dịch vụ phân tích: nhận phân tích, thực hiện các thí nghiệm theo hợp đồng.

Dịch vụ tư vấn: nhận tư vấn thiết kế thí nghiệm, thiết kế phòng thí nghiệm, tư vấn xây dựng, đánh giá quy trình đạt theo các tiêu chuẩn.

II. CÁC KHÓA ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN:

Trung tâm Khoa học và Công nghệ sinh học mở các lớp huấn luyện về các kỹ thuật cơ bản về Vi sinh – Sinh học phân tử. Học viên hoàn tất khóa học và đạt yêu cầu sẽ được Trung tâm Khoa học và Công nghệ sinh học cấp giấy chứng nhận. Các khóa đào tạo tập huấn tại trung tâm Khoa học và Công nghệ sinh học và tập huấn tại doanh nghiệp.