Home / Services & Products / Services / Other services / Tổng hợp, phát hiện, phân tích DNA

 

₋ Tối ưu hóa gen
₋ Đặt hàng tổng hợp gen
₋ Thu nhận gen mục tiêu hoặc phát hiện gen mục tiêu bằng kỹ thuật PCR
₋ Phân tích DNA bằng điện di trên gel agarose và giải trình tự

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *