Home / Services & Products / Services / Other services / Tạo vector tái tổ hợp

 

Tạo vector tái tổ hợp theo yêu cầu:

  • Thu nhận hoặc tổng hợp gen
  • Cắt plasmid
  • Cắt đoạn DNA cần chèn nếu cần
  • Nối đoạn DNA vào plasmid bằng ligase hoặc in-fusion
  • Sàng lọc plasmid tái tổ hợp bằng PCR và cắt kiểm tra
  • Tách chiết plasmid tái tổ hợp
  • Giải trình tự gen
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *