Home / Services & Products / Services / Other services / Phân tích các chỉ tiêu vi sinh vật gây bệnh trong nước và thực phẩm (phát hiện và định lượng)

 

₋ Tổng số vi sinh vật hiếu khí (TPC; total plate count, APC; aerobic plate count)
₋ Định lượng tổng bào tử vi sinh vật kỵ khí Clostridia, Clostridium pefringens, Clostridium botulinum
₋ Định lượng Enterobacteriaceae
₋ Định lượng Coliforms và Feacal Coliform
₋ Định lượng tổng nấm men, nấm mốc
₋ Định lượng và định tính E. coli
₋ Định tính và định lượng Staphylococcus aureus
₋ Định tính Salmonella spp.
₋ Định tính Shigella spp.
₋ Định tính Vibrio cholerae và Vibrio parahemolyticus
₋ Định tính Listeria monocytogenes
₋ Định lượng Bacillus cereus
₋ Định lượng Feacal Streptococcus
₋ Định lượng Pseudomonas aeruginosa
₋ Định tính Campylobacter spp.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *