Home / Services & Products / Services / Other services / Xây dựng các bộ kit phát hiện và định lượng bằng kỹ thuật di truyền

 

Các bộ kit dùng trong giảng dạy, chẩn đoán, xét nghiệm, kiểm nghiệm tùy theo yêu cầu.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *