Home / Services & Products / Services / Other services / Lên men nhằm thu nhận sinh khối vi sinh vật

 

₋ Lên men quy mô từ 1 lít đến 100 lít
₋ Lên men ở các nhiệt độ khác nhau (25oC – 37oC)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *