Home / Services & Products / Services / Other services / Định danh sinh vật theo phương pháp sinh học phân tử dựa trên 16S rRNA ribosome, trình tự ITS hoặc theo yêu cầu

 

Dựa trên 16S rRNA ribosome, ITS1, ITS4, ITS5 và theo trình tự yêu cầu. Các bước tiến hành phân tích:

  • Thiết kế mồi dựa trên vùng trình tự bảo tồn
  • Nhân bản đoạn DNA nằm trong vùng cần phân tích bằng kỹ thuật PCR
  • Kiểm tra và tinh chế sản phẩm PCR
  • Giải trình tự
  • Phân tích mức độ tương đồng của đoạn DNA được xác định trình tự với trình tự đã công bố
  • Vẽ cây phát sinh loài
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *