Home / Services & Products / Services / Other services / Tinh chế protein tái tổ hợp

 

₋ Thu sinh khối tế bào
₋ Phá mẫu bằng sóng siêu âm hoặc áp lực nén
₋ Tinh chế bằng sắc ký ái lực thông qua đuôi tinh chế dung hợp với protein
₋ Tinh chế bằng khả năng gắn đặc hiệu với protein hoặc cơ chất
₋ Tinh chế bằng lọc gel đựa vào sự khác nhau của trọng lượng phân tử protein
₋ Tinh chế dựa vào điểm đẳng điện dẫn đến khả năng liên kết với các ion
₋ Loại bỏ đuôi dung hợp ra khỏi protein mục tiêu

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *