Home / Services & Products / Services / Other services / Tạo kháng thể đa dòng trên chuột và thỏ

 

₋ Tinh chế protein kháng nguyên
₋ Gây đáp ứng miễn dịch trên chuột hoặc thỏ
₋ Kiểm tra khả năng gắn đặc hiệu giữa kháng thể với kháng nguyên

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *