Home / Services & Products

 • Thông báo chiêu sinh khóa học “Phân tích dữ liệu giải trình tự gen thế hệ mới và ứng dụng lâm sàng”

  Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh là nơi khởi nguồn và phát triển mạnh việc giảng...

 • PRODUCTS

  NAME CODE PRICE Alpha toxin H35L H48L 1S Please contact Alpha toxin H35L H48L 7S Please contact Alpha toxin H35L H48L 11B Please contact ClfA...

 • TEV

  PRIMARY ANTIBODY Protein: TEVPrimary antibody: Anti-TEVDecription: Mouse polyclonal to TEV. Use in immunoblot or ELISA

 • SLO

  PRIMARY ANTIBODY Protein: SLOPrimary antibody: Anti-SLODecription: Mouse polyclonal to SLO. Use in immunoblot or ELISA

 • SdrD

  PRIMARY ANTIBODY Protein: SdrDPrimary antibody: Anti-SdrDDecription: Mouse polyclonal to SdrD. Use in immunoblot or ELISA

 • MntC

  PRIMARY ANTIBODY Protein: MntCPrimary antibody: Anti-MntCDecription: Mouse polyclonal to MntC. Use in immunoblot or ELISA

 • LysSN-Histag- R3C-site-GFP

  PRIMARY ANTIBODY Protein: LysSN-Histag- R3C-site-GFPPrimary antibody: Anti-LysSN-Histag- R3C-site-GFPDecription: Mouse polyclonal to LysSN-Histag- R3C-site-GFP. Use in immunoblot or ELISA

 • LukS

  PRIMARY ANTIBODY Protein: LukSPrimary antibody: Anti-LukSDecription: Mouse polyclonal to LukS. Use in immunoblot or ELISA

 • LukS

  PRIMARY ANTIBODY Protein: LukSPrimary antibody: Anti-LukSDecription: Mouse polyclonal to LukS. Use in immunoblot or ELISA

 • LukF

  PRIMARY ANTIBODY Protein: LukFPrimary antibody: Anti-LukFDecription: Mouse polyclonal to LukF. Use in immunoblot or ELISA

1 2 3 6