Home / Research / Research

 
Find perfect beaker images - Stock Photos Africa Images.

Về hướng nghiên cứu

Trường Đại học Khoa học tự nhiên là nơi tập trung các PTN và các Bộ môn thực hiện các hướng nghiên cứu cơ bản và ứng dụng khác nhau, nơi có nhiều tiềm năng phát triển các đề tài nghiên cứu ứng dụng liên ngành. PTN Công nghệ sinh học phân tử, PTN phân tích trung tâm, PTN nghiên cứu và ứng dụng tế bào gốc, PTN vật liệu kỹ thuật cao, … có thể hợp tác để phát triển sản phẩm có giá trị từ việc nghiên cứu tạo các phân tử sinh học, phân tích và khảo sát thử nghiệm hoạt tính, đến sản xuất các sản phẩm thứ cấp có giá trị phục vụ cho cộng đồng. Trung tâm Khoa học và Công nghệ sinh học được phát triển nhằm tận dụng các ưu thế của Trường với mục tiêu cuối cùng là tạo ra và chuyển giao các sản phẩm ứng dụng có giá trị công nghệ cao trong khu vực và làm tiền đề cho các nghiên cứu tiếp theo. Hoạt động nghiên cứu của Trung tâm dựa trên sự hợp tác chặt chẽ với PTN Công nghệ Sinh học phân tử và các Bộ môn của Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học tự nhiên. Trung tâm đảm nhận việc nghiên cứu sản xuất các phân tử sinh học/có hoạt tính sinh học sử dụng các phương pháp Sinh học phân tử và hóa học phục vụ cho nghiên cứu cơ bản và ứng dụng.

Các hướng nghiên cứu chính

Protein tái tổ hợp

Phát triển hệ thống vector biểu hiện

Vaccine

Hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh học

Tin – sinh học