Home / Services & Products / Services / Other services / Bảo quản chủng giống vi sinh vật

 

₋ Bảo quản giống trong thạch nghiêng (1 tháng)
₋ Bảo quản giống trong lớp dầu khoáng (1 năm)
₋ Bảo quản giống trong giá thể cát, đất sấy khô (đối với vi sinh vật xử lý môi trường, nông nghiệp, 2 năm)
₋ Bảo quản giống trong các hạt ngũ cốc (đối với nấm sợi, vi sinh vật trong thực phẩm, 1 năm)
₋ Bảo quản giống trong giấy lọc (đối với sinh vật có bào tử, 5 năm)
₋ Bảo quản giống bằng phương pháp lạnh đông -80oC (1 – 10 năm tùy nhiệt độ)
₋ Bảo quản giống bằng phương pháp đông khô (20 năm)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *