Home / Services & Products / Services / Other services / Các thí nghiệm khác theo yêu cầu và thỏa thuận

 

Đối với các thí nghiệm không thuộc vào danh mục các dịch vụ khoa học bên trên. Cần đưa ra yêu cầu và thảo luận.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *