Home / Services & Products / Services / Other services / Định lượng vi sinh vật

 
  • Phương pháp nuôi cấy:
  • Phương pháp đổ đĩa (pour plate)
  • Phương pháp đếm khuẩn lạc trên ống thạch
  • Phương pháp cấy bề mặt (spread)
  • Phương pháp MPN (most probable number)
  • Phương pháp màng lọc
  • Phương pháp nuôi cấy kỵ khí
  • Phương pháp đếm trực tiếp
  • Phương pháp trên cơ sở vật lý:
  • Phương pháp đo mật độ quang
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *