Home / Services & Products / Services / Courses / Kỹ thuật thao tác cơ bản về Vi sinh – Sinh học phân tử

 

₋ Thời gian học: 4 buổi, mỗi tuần học cả ngày thứ 7 hoặc chủ nhật
₋ Số lượng học viên tối đa: 10 học viên, mỗi học viên được hướng dẫn, làm quen và tự thao tác
₋ Đối tượng: Học sinh, sinh viên, học viên cao học, người yêu thích sinh học hoặc đã từng học trong lĩnh vực Sinh học và Công nghệ sinh học, đặc biệt là người cần bổ sung kiến thức về Vi sinh – SHPT trước khi đi du học
₋ Các kỹ thuật được học:

  • Làm quen phòng thí nghiệm: Quy tắc phòng thí nghiệm, an toàn phòng thí nghiệm, các thiết bị phòng thí nghiệm vi sinh – SHPT, cách sử dụng thiết bị
  • Chuẩn bị dụng cụ thí nghiệm về vi sinh: chuẩn bị môi trường, hấp khử trùng, chuẩn bị dụng cụ
  • Thao tác vô trùng: đổ môi trường, cấy ria trên môi trường thạch, cấy trên môi trường lỏng
  • Thao tác vi thể tích: thao tác trên thể tích nhỏ bằng pipetman (1 microlit đến 1000 microlit)
  • Kỹ thuật phân lập: phân lập vi sinh vật từ các nguồn tự nhiên
  • Làm thuần vi sinh vật: làm thuần các vi sinh vật cần phân lập
  • Nhận diện các nhóm vi sinh vật bằng hình thái khuẩn lạc
  • Đo mức độ tăng trưởng của vi sinh vật bằng mật độ quang
    ₋ Giảng viên phụ trách chính: TS. Phan Thị Phượng Trang, TS. Nguyễn Đức Hoàng
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *