Home / Services & Products / Services / Courses / Đào tạo các nội dung của ISO 17025

 

₋ Thời gian học: 2 tuần (2 ngày / tuần)
₋ Địa điểm học: trung tâm Khoa học và Công nghệ sinh học
₋ Số lượng học viên tối thiểu để mở lớp: 10 học viên
₋ Đối tượng: Học sinh, sinh viên, học viên cao học, người đang làm nghiên cứu, kiểm nghiệm, xét nghiệm, công ty, cần kiến thức về quy định, tiêu chuẩn đánh giá xét duyệt của ISO 17025
₋ Trình độ yêu cầu của học viên: đại học trở lên
₋ Các tiêu chí được học:

 • Các yêu cầu về quản lý
  Tổ chức
  Hệ thống quản lý
  Kiểm soát tài liệu
  Xem xét các yêu cầu, đề nghị và hợp đồng
  Hợp đồng phụ về thử nghiệm và hiệu chuẩn
  Mua dịch vụ và đồ cung cấp
  Dịch vụ đối với khách hàng
  Phàn nàn
  Kiểm soát việc thử nghiệm và hiệu chuẩn không phù hợp
  Cải tiến
  Hành động khắc phục
  Hành động phòng ngừa
  Kiểm soát hồ sơ
  Đánh giá nội bộ
  Xem xét của lãnh đạo
 • Các yêu cầu kỹ thuật
  Yêu cầu chung
  Nhân sự
  Tiện nghi và điều kiện môi trường
  Phương pháp thử nghiệm và hiệu chuẩn và phê duyệt phương pháp
  Thiết bị
  Liên kết chuẩn
  Lấy mẫu
  Quản lý mẫu thử nghiệm và hiệu chuẩn
  Đảm bảo chất lượng kết quả thử nghiệm và hiệu chuẩn
  Báo cáo kết quả
  ₋ Giảng viên phụ trách chính: TS. Nguyễn Tiến Dũng, TS. Phan Thị Phượng Trang
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *