Home /

 

Tạo vector tái tổ hợp theo yêu cầu:
– Thu nhận hoặc tổng hợp gen
– Cắt plasmid
– Cắt đoạn DNA cần chèn nếu cần
– Nối đoạn DNA vào plasmid bằng ligase hoặc in-fusion
– Sàng lọc plasmid tái tổ hợp bằng PCR và cắt kiểm tra
– Tách chiết plasmid tái tổ hợp
– Giải trình tự gen

 

Information

  • Contacts: cbb@hcmus.edu.vn