PRIMARY ANTIBODY

Protein: SdrD
Primary antibody: Anti-SdrD
Decription: Mouse polyclonal to SdrD. Use in immunoblot or ELISA

 

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *