Trang chủ / Services & Products / Dịch vụ / Other services / Kiểm tra và phân tích protein

 

₋ Kiểm tra khả năng biểu hiện protein mục tiêu (có và không co chất cảm ứng)
₋ Kiểm tra mức độ biểu hiện
₋ Kiểm tra tính tan của protein
₋ Kiểm tra kích thước của protein
₋ Kiểm tra độ tinh sạch của protein
₋ Kiểm tra khả năng bắt đặc hiệu của protein
₋ Kiểm tra hoạt tính của protein
₋ Điện di SDS-PAGE

 

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *