PRIMARY ANTIBODY

Protein: ClfA
Primary antibody: Anti-ClfA
Decription: Mouse polyclonal to ClfA. Use in immunoblot or ELISA

 

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *