Home / Services & Products / Services / Other services / Thu thập, phân tích và quản lý dữ liệu bằng các phần mềm Tin sinh học

 

₋ Thời gian học: 4 buổi, trong ngày thứ 7 hoặc chủ nhật.
₋ Số lượng học viên tối đa: 10 học viên, mỗi học viên được hướng dẫn, làm quen và tự thao tác trên các phần mềm.
₋ Đối tượng: Học sinh, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu viên trong lĩnh vực Sinh học và Công nghệ sinh học cần ứng dụng các chương trình Tin sinh học đễ hỗ trợ nghiên cứu.
₋ Các kỹ thuật được học:

 • Tìm kiếm các thông tin khoa học, các bài báo khoa học phục vụ học tập, nghiên cứu
 • Đọc một bài báo khoa học hiệu quả, tập trình bày bài báo bằng tiếng anh
 • Quản lý tài liệu tham khảo, cách trích dẫn tài liệu tham khảo bằng phần mềm chuyên dụng
 • Tìm các dữ liệu trong sinh học như gene, protein, khóa phân loại… từ các cơ sở dữ liệu lớn trên thế giới:
  NCBI
  Expasy
  PROSITE
  PFAM
  Uniprot
  ₋ Tìm kiếm trình tự tương đồng bằng công cụ BLAST
  ₋ Thực hành thiết kế mồi, sử dụng chương trình phân tích trình tự gen, protein, tối ưu hóa gen,…
  ₋ Học viên có thể nêu các vấn đề cụ thể gặp phải trong quá trình học tập, nghiên cứu của bản thân để được hướng dẫn
  ₋ Giảng viên phụ trách chính: TS. Nguyễn Đức Hoàng, ThS. Võ Trí Nam, TS. Phan Thị Phượng Trang
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *