Home / Services & Products / Services / Courses / Kỹ thuật phage display

 

₋ Thời gian học: 6 tuần, mỗi tuần học cả ngày thứ 7 và chủ nhật
₋ Số lượng học viên tối đa: 5 học viên, mỗi học viên tự thao tác trên 1 thư viện phage display peptide và 1 protein hay chất mục tiêu
₋ Đối tượng: sinh viên, học viên cao học, NCS hoặc người nghiên cứu trong lĩnh vực sinh học đã học về các kỹ thuật thao tác vi sinh và sinh học phân tử, đặc biệt là người cần bổ sung kiến thức chuyên môn về kỹ thuật phage display nhằm phục vụ cho nghiên cưu
₋ Các kỹ thuật được học:

 • Kỹ năng chung để có thể làm việc hiệu quả trong phòng thí nghiệm: Quy tắc phòng thí nghiệm, bố trí thí nghiệm, sắp xếp mẫu, cách ghi chú, bảo quản mẫu,…
 • Lý thuyết về kỹ thuật phage display
 • Thư viện trên chương trình máy tính, cách đặt tổng hợp thư viện peptide, cách tính kích thước thư viện.
 • Tạo thư viện phage display, đóng gói phage T7
 • Định lượng phage
 • Sàng lọc bằng biopanning (xem hình bên dưới)
 • Làm giàu phage đã sàng lọc
 • Thu nhận đoạn DNA mã hóa cho đoạn peptide có khả năng bám tốt trên đối tượng cần sàng lọc
 • Chuẩn bị mẩu giải trình tự
 • Phân tích kết quả
  ₋ Giảng viên phụ trách chính: TS. Phan Thị Phượng Trang, TS. Nguyễn Đức Hoàng
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *