1. Hòa N.V, Hoàng N.Đ và Thước T.L., Khảo sát phương pháp phát hiện Salmonella spp. trong thủy sản bằng PCR, Báo Cáo Khoa Học Của Hội Nghị Công Nghệ Sinh Học Toàn Quốc lần 1: Những vấn đề nghiên cứu cơ bản trong khoa học sự sống, Trang 1191-1196. Hà Nội, 1999.
 2. Trang C.T.T, Hoàng N.Đ, Thước T.L, Phát hiện đồng thời Escherichia coli (ETEC), Salmonella spp. và Vibrio cholerae bằng phản ứng multiplex PCR (polymerase chain reaction), Kỷ yếu hội thảo khoa học Công nghệ thực phẩm và bảo vệ môi truờng, Truờng Đại học kỹ thuật-ĐHQG TP.HCM, Trang 25-39. 2000.
 3. Tuấn Đ.A., Hoàng N.Đ, Thuớc T.L, Phát hiện Escherichia coli, tạo độc tố đường ruột (ETEC) trong mẫu thực phẩm bằng phuơng pháp PCR (polymerase chain reaction), Kỷ yếu hội thảo khoa học Công nghệ thực phẩm và bảo vệ môi truờng Truờng Đại học kỹ thuật-ĐHQG TP.HCM, Trang 30-34. 2000.
 4. Hoàng N.Đ, Trang P.T.P, Thước T.L., Ueda M., và Tanaka A., Thiết kế plasmid biểu hiện protein EYFP trong tế bào chất nấm men nhờ sự cảm ứng bằng glucose, Tạp chí Phát triển Khoa học Công nghệ, Tập 5, Số 7&8, Trang 51-58. 2002.
 5. Hoàng N.Đ, Thước T.L., Ueda M., và Tanaka A., Thiết kế plasmid biểu hiện protein phát huỳnh quang ECFP trên mặt trong của màng tế bào nấm men S. cerevisiae, Di truyền học ứng dụng, Trang 52-58. Số 2/2002.
 6. Trang P.T.P, Hoàng N.Đ, Thước T.L., Tạo dòng và biểu hiện gen mã hóa protein vỏ VP28 của vi rút gây hội chứng đốm trắng WSSV trên tôm sú trong E. coli, Công nghệ Sinh học, Tập 1, số 1, Trang 47-55. 2003.
 7. Trang P.T.P, Ánh P.H., Hoàng N.Đ, Thước T.L., Sử dụng vector pQE30 để biểu hiện và tinh chế protein vỏ VP28 của virus gây hội chứng đốm trắng trên tôm sú, Công nghệ Sinh học, Tập 1, số 3, Trang 299-307. 2003.
 8. Anh N.Q, Hoàng N.Đ, Thước T.L., Tạo dòng và biểu hiện gen mã hóa protein vỏ VP19 của vi rút WSSV gây hội chứng đốm trắng trên tôm sú (Penaeus monodon), Di truyền học ứng dụng, Trang 49-55. Tập 4, 2003.
 9. Thanh Đ.T.N., Trang P.T.P, Hoàng N.D., và Thước T.L, Tạo protein vỏ VP28 của vi rút gây hội chứng đốm trắng WSSV (White Spot Syndrome Virus) trên tôm sú bằng hệ thống vector pET trong E. coli, Báo cáo khoa học của hội nghị toàn quốc lần 2: Những vấn đề nghiên cứu cơ bản trong khoa học sự sống, Trang 1219-1223. Huế, 2003.
 10. Hoàng N.D. và Thước T.L, Tạo các plasmid với chỉ thị protein phát huỳnh quang phục vụ nghiên cứu giữa các protein nội bào ở nấm men Saccharomyces cerevisiae, Báo cáo khoa học của hội nghị toàn quốc lần 2: Những vấn đề nghiên cứu cơ bản trong khoa học sự sống, Trang 906-909. Huế, 2003.
 11. Tuyết L.N., Tuấn Đ.A., Hoàng N.Đ và Thước T.L., Tạo dòng và biểu hiện gen mã hóa chitosanase trong E. coli, Báo cáo khoa học của hội nghị toàn quốc lần 2: Những vấn đề nghiên cứu cơ bản trong khoa học sự sống, Trang 1057-1060. Huế, 2003.
 12. Hoàng N.Đ, Thước T.L., Ueda M., Tanaka A., Quan sát sự biểu hiện của protein ngoại lai trong tế bào nấm men nhờ protein phát huỳnh quang ECFP, Tạp chí Sinh học, Tập 26, số 2, Trang 30-34. 2004
 13. Trang P.T.P, Phong T.T., Hoàng N.Đ, Thước T.L., Thiết lập qui trình phát hiện nhân tố alu ở nguời bằng kỹ thuật PCR, Phát triển Khoa học và Công nghệ, Tập 8, số 3, Trang 43-49. 2005.
 1. Nguyen HD, Nguyen QA, Ferreira RC, Ferreira LC, Tran LT, Schumann W. 2005. Construction of plasmid-based expression vectors for Bacillus subtilis exhibiting full structural stability. Plasmid 54: 241-248.
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *