₋ Thiết kế mồi theo yêu cầu dùng trong phản ứng PCR, giải trình tự hoặc mẫu dò

₋ Đặt tổng hợp mồi

₋ Giải trình tự và phân tích kết quả