Tin – Sinh học (Bioinformatics)

Nhóm nghiên cứu Tin sinh học, thuộc Trung tâm Khoa học Sinh học và Công nghệ Sinh học, được thành lập từ tháng 10 năm...