PRIMARY ANTIBODY

Protein: IsdB
Primary antibody: Anti-IsdB
Decription: Mouse polyclonal to IsdB. Use in immunoblot or ELISA

 

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *