PRIMARY ANTIBODY

Protein: IsdB-ClfA
Primary antibody: Anti-IsdB-ClfA
Decription: Mouse polyclonal to IsdB-ClfA. Use in immunoblot or ELISA

 

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *