₋ Lên men quy mô từ 1 lít đến 100 lít
₋ Lên men ở các nhiệt độ khác nhau (25oC – 37oC)

 

Information

  • Contacts: cbb@hcmus.edu.vn