1. Phan Thị Phượng Trang, Nguyễn Lê Tuấn Anh và Nguyễn Đức Hoàng, Dòng hóa và biểu hiện protein LTB trong Escherichia coli Bacillus subtilis, Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ, Tập 16, số T1, 2013.
 2. Phan Thị Phượng Trang, Nguyễn Hoài Nam, Trần Linh Thước, Nguyễn Đức Hoàng, Khảo sát các promoter cho phép kiểm soát sự biểu hiện protein trong Bacillus subtilisEscherichia coli sử dụng chỉ thị β-galactosidase, Hội nghị Khoa học Công nghệ Sinh học toàn Quốc, Trang 240-244, Hà Nội, 9/2013.
 3. Nguyễn Đức Hoàng, Phan Thị Phượng Trang, Biểu hiện và tinh chế casein kinase 1 (CK1) của người trong Bacillus subtilis, Hội nghị Khoa học Công nghệ Sinh học toàn Quốc, Trang 102-106, Hà Nội, 9/2013.
 4. Phan Thị Phượng Trang, Nguyễn Hoài Nam, Trần Linh Thước, Nguyễn Đức Hoàng, Sử dụng vector pHT01 để khảo sát sự biểu hiện tiết protein chỉ thị α-amylase trong Bacillus subtilis WB800N, Tạp chí Công nghệ Sinh học, Tập 11, số 2, Trang 327-332, 2013.
 5. Phạm Lương Thắng, Phan Thị Phượng Trang, Trần Linh Thước, Nguyễn Đức Hoàng, Biểu hiện endoglucanase a của Clostridium thermocellum trong vi khuẩn Bacillus subtilis, Tạp chí Sinh học (chấp nhận đăng).
 6. Huỳnh Kiều Thanh, Phan Thị Phượng Trang, Trần Linh Thước, Nguyễn Đức Hoàng, Sử dụng promoter mạnh Pgrac212 để tăng cường sự biểu hiện tiết α-amylase chỉ thị ở Bacillus subtilis, Tạp chí Sinh học (chấp nhận đăng).
 7. Phan Thị Phượng Trang Nguyễn Đức Hoàng, Biểu hiện và tinh chế kinase cSRC trong Bacillus subtilis để sàng lọc chất bám vào nó theo phương pháp FLiK, Tạp chí Sinh học (chấp nhận đăng).
 1. Uhlenheuer DA, Young JF, Nguyen HD, Scheepstra M, Brunsveld L. 2011. Cucurbit[8]uril induced heterodimerization of methylviologen and naphthalene functionalized proteins. Chem Commun (Camb) 47: 6798-6800.
 2. Nguyen HD, Phan TT, Schumann W. 2011. Analysis and application of Bacillus subtilis sortases to anchor recombinant proteins on the cell wall. AMB Express 1: 22.
 3. Getlik M, Grutter C, Simard JR, Nguyen HD, Robubi A, Aust B, van Otterlo WA, Rauh D. 2012. Structure-based design, synthesis and biological evaluation of N-pyrazole, N’-thiazole urea inhibitors of MAP kinase p38α. Eur J Med Chem 48: 1-15.
 4. Phan TT, Nguyen HD, Schumann W. 2012. Development of a strong intracellular expression system for Bacillus subtilis by optimizing promoter elements. J Biotechnol 157: 167-172.
 5. Uhlenheuer DA, Wasserberg D, Haase C, Nguyen HD, Schenkel JH, Huskens J, Ravoo BJ, Jonkheijm P, Brunsveld L. 2012. Directed Supramolecular Surface Assembly of SNAP-tag Fusion Proteins. Chemistry 18: 6788-6794.
 6. Nguyen HD, Phan TT, Carraz M, Brunsveld L. 2012. Estrogen Receptor alpha/beta-cofactor motif interactions; interplay of tyrosine 537/488 phosphorylation and LXXLL motifs. Mol Biosyst 8: 3134-3141.
 7. Yang L, Gomez-Casado A, Young JF, Nguyen HD, Danés JC, Huskens J, Brunsveld L, Jonkheijm P. 2012. Reversible and Oriented Immobilization of Ferrocene-modified Proteins. JACS 134: 19199-19206.
 8. Dang DT, Nguyen HD, Merkx M, Brunsveld L. 2013. Supramolecular Control of Enzyme Activity through Cucurbit[8]uril-Mediated Dimerization. Angew Chem Int Ed Engl. 52(10): 2915–2919.
 9. Fuchs S, Nguyen HD, Phan TTP, Burton MF, Nieto L, Leeuwen IJV, Schmidt A, Goodarzifard M, Agten SM, Rose R, Ottmann C, Milroy LG, Brunsveld L. 2013. Proline Primed Helix Length as a Modulator of the Nuclear Receptor-Coactivator Interaction. JACS. 135: 4364-4371.
 10. Phan TTP, Nguyen HD, Wolfgang Schumann. 2013. Construction of a 5′-controllable stabilizing element (CoSE) for over-production of heterologous proteins at high levels in Bacillus subtilis. J Biotechnol. 168(1): 32-39.
 11. Richters A, Nguyen H, Phan T, Simard J, Grütter C, Engel J, Rauh D. 2014. Identification of Type II and Type III DDR2 Inhibitors. J. Med. Chem. 57(10):4252-62.
 

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *