Trung tâm KH & CNSH thông báo tuyển sinh các lớp tập huấn khóa 5 - 2015 như sau:

1. Tuyển sinh lớp tập huấn kỹ thuật Vi sinh - SHPT - Khóa 5 - 2015.