Các khóa đào tạo, tập huấn tại Trung tâm Khoa học và Công nghệ sinh học:

1. Thu thập, phân tích và quản lý dữ liệu bằng các phần mềm tin sinh học

2. Kỹ thuật thao tác cơ bản về Vi sinh - SHPT

3. Kỹ thuật lai phân tử: Western blot, Northern blot, Southern blot

4. Kỹ thuật định danh sinh học phân tử

5. Kỹ thuật PCR

6. Kỹ thuật tạo dòng

7. Kỹ thuật biểu hiện và tinh chế protein

8. Kỹ thuật phage display

9. Kỹ thuật ribosome display

10. Kỹ thuật lấy mẫu và phân tích mẫu vi sinh công nghiệp

11. Kỹ thuật kiểm soát chất lượng môi trường, hóa chất trong phân tích vi sinh

12. Kỹ thuật kiểm nghiệm vi sinh trong thực phẩm, dược phẩm và nước

13. Kỹ thuật nuôi cấy mô thực vật

14. Kỹ thuật lên men rượu

15. Đào tạo các nội dung của ISO 17025

16. Đào tạo các nội dung xây dựng, đăng ký phòng thí nghiệm an toàn sinh học theo quy định thông tư 20 của bộ KH&CN

Các khóa đào tạo, tập huấn tại doanh nghiệp:

1. Kỹ thuật thao tác cơ bản về Vi sinh - SHPT

2. Kỹ thuật lấy mẫu và phân tích mẫu vi sinh công nghiệp

3. Kỹ thuật kiểm soát chất lượng môi trường, hóa chất trong phân tích vi sinh

4. Kiểm nghiệm vi sinh trong thực phẩm, dược phẩm và nước

5. Đào tạo các nội dung của ISO 17025