Trung tâm Khoa học và Công nghệ sinh học
TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN
 
  Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 05 năm 2015


THÔNG TIN CHI TIẾT

LỚP TẬP HUẤN KỸ THUẬT TẠO DÒNG


Trung tâm Trung tâm Khoa học và Công nghệ Sinh học thông báo mở lớp tập huấn về kỹ thuật tạo dòng.


Thời gian học: Xem thông tin khóa học

Số lượng học viên tối đa: 10 học viên, mỗi học viên tự thao tác trên 1 gen và plasmid khác nhau.

Đối tượng: Học sinh đã tốt nghiệp phổ thông trung học, sinh viên, học viên cao học, người yêu thích sinh học hoặc đã từng học trong lĩnh vực Sinh học và Công nghệ Sinh học, đặc biệt là người cần bổ sung kiến thức về SHPT trước khi đi du học.

Học phí: 10 triệu đồng/ 1 học viên đối với lớp học có 5 học viên trở lên. Trường hợp số học viên dưới 5, tổng chi phí khóa học 50 triệu đồng chia đều cho số học viên. Học phí này bao gồm toàn bộ các chi phí về hóa chất, kit, đặt mồi, giải trình tự,...

Chứng nhận: do Trung tâm Khoa học và Công nghệ Sinh học cấp sau khi hoàn tất khóa học.

Các kỹ thuật được học:

1. Kỹ năng chung để có thể làm việc hiệu quả trong phòng thí nghiệm: Quy tắc phòng thí nghiệm, bố trí thí nghiệm, sắp xếp mẫu, cách ghi chú, bảo quản mẫu,…

2. Lý thuyết về kỹ thuật tạo dòng.

3. Thiết kế mồi trên chương trình máy tính.

4. Khuếch đại gen bằng kỹ thuật PCR.

5. Kiểm tra sản phẩm PCR bằng kỹ thuật điện di trên gel agarose.

6. Tinh sạch sản phẩm PCR bằng bộ kit.

7. Cắt plasmid và sản phẩm PCR đã được tinh chế bằng enzyme cắt hạn chế.

8. Tinh sạch sản phẩm sau khi cắt bằng bộ kit.

9. Nối gen vào plasmid.

10. Biến nạp sản phẩm nối vào tế bào E.coli.

11. Sàng lọc dòng tế bào mang plasmid tái tổ hợp bằng PCR khuẩn lạc.

12. Tách chiết plasmid.

13. Cắt kiểm tra plasmid.

14. Giải trình tự và phân tích kết quả giải trình tự.

Nơi đăng ký học:

Trung tâm Khoa học và Công nghệ Sinh học, Trường ĐH. KHTN, 227. Nguyễn Văn Cừ. ĐT: 08.38301331, E.mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Giảng viên phụ trách chính: TS. Phan Thị Phượng Trang, TS. Nguyễn Đức Hoàng, trường Đại học Khoa học tự nhiên TP. HCM.

GĐ Trung tâm

TS. Nguyễn Đức Hoàng