Publications
1999 – 20052006 – 20102011 – present

2011 – present

Uhlenheuer DA, Young JF, Nguyen HD, Scheepstra M, Brunsveld L. 2011. Cucurbit[8]uril induced heterodimerization of methylviologen and naphthalene functionalized proteins. Chem Commun (Camb) 47: 6798-6800.

Nguyen HD, Phan TT, Schumann W. 2011. Analysis and application of Bacillus subtilis sortases to anchor recombinant proteins on the cell wall. AMB Express 1: 22.

Getlik M, Grutter C, Simard JR, Nguyen HD, Robubi A, Aust B, van Otterlo WA, Rauh D. 2012. Structure-based design, synthesis and biological evaluation of N-pyrazole, N'-thiazole urea inhibitors of MAP kinase p38α. Eur J Med Chem 48: 1-15.

Phan TT, Nguyen HD, Schumann W. 2012. Development of a strong intracellular expression system for Bacillus subtilis by optimizing promoter elements. J Biotechnol 157: 167-172.

Uhlenheuer DA, Wasserberg D, Haase C, Nguyen HD, Schenkel JH, Huskens J, Ravoo BJ, Jonkheijm P, Brunsveld L. 2012. Directed Supramolecular Surface Assembly of SNAP-tag Fusion Proteins. Chemistry 18: 6788-6794.

Nguyen HD, Phan TT, Carraz M, Brunsveld L. 2012. Estrogen Receptor alpha/beta-cofactor motif interactions; interplay of tyrosine 537/488 phosphorylation and LXXLL motifs. Mol Biosyst 8: 3134-3141

Yang L, Gomez-Casado A, Young JF, Nguyen HD, Danés JC, Huskens J, Brunsveld L, Jonkheijm P. 2012. Reversible and Oriented Immobilization of Ferrocene-modified Proteins. JACS 134: 19199-19206

Dang DT, Nguyen HD, Merkx M, Brunsveld L. 2013. Supramolecular Control of Enzyme Activity through Cucurbit[8]uril-Mediated Dimerization. Angew Chem Int Ed Engl. 52(10): 2915–2919.

Fuchs S, Nguyen HD, Phan TTP, Burton MF, Nieto L, Leeuwen IJV, Schmidt A, Goodarzifard M, Agten SM, Rose R, Ottmann C, Milroy LG, Brunsveld L. 2013. Proline Primed Helix Length as a Modulator of the Nuclear Receptor-Coactivator Interaction. JACS. 135: 4364-4371.

Phan TTP, Nguyen HD, Wolfgang Schumann. 2013. Construction of a 5'-controllable stabilizing element (CoSE) for over-production of heterologous proteins at high levels in Bacillus subtilis. J Biotechnol. 168(1): 32-39.

Richters A, Nguyen H, Phan T, Simard J, Grütter C, Engel J, Rauh D. 2014. Identification of Type II and Type III DDR2 Inhibitors. J. Med. Chem. 57(10):4252-62.

2011 – present
Vietnamese papers

Phan Thị Phượng Trang, Nguyễn Lê Tuấn Anh và Nguyễn Đức Hoàng, Dòng hóa và biểu hiện protein LTB trong Escherichia coliBacillus subtilis, Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ, Tập 16, số T1, 2013.>

Phan Thị Phượng Trang, Nguyễn Hoài Nam, Trần Linh Thước, Nguyễn Đức Hoàng, Khảo sát các promoter cho phép kiểm soát sự biểu hiện protein trong Bacillus subtilisEscherichia coli sử dụng chỉ thị β-galactosidase, Hội nghị Khoa học Công nghệ Sinh học toàn Quốc, Trang 240-244, Hà Nội, 9/2013.

Nguyễn Đức Hoàng, Phan Thị Phượng Trang, Biểu hiện và tinh chế casein kinase 1 (CK1) của người trong Bacillus subtilis, Hội nghị Khoa học Công nghệ Sinh học toàn Quốc, Trang 102-106, Hà Nội, 9/2013.

Phan Thị Phượng Trang, Nguyễn Hoài Nam, Trần Linh Thước, Nguyễn Đức Hoàng, Sử dụng vector pHT01 để khảo sát sự biểu hiện tiết protein chỉ thị α-amylase trong Bacillus subtilis WB800N, Tạp chí Công nghệ Sinh học, Tập 11, số 2, Trang 327-332, 2013.

Phạm Lương Thắng, Phan Thị Phượng Trang, Trần Linh Thước, Nguyễn Đức Hoàng, Biểu hiện endoglucanase a của Clostridium thermocellum trong vi khuẩn Bacillus subtilis, Tạp chí Sinh học (chấp nhận đăng).

Huỳnh Kiều Thanh, Phan Thị Phượng Trang, Trần Linh Thước, Nguyễn Đức Hoàng, Sử dụng promoter mạnh Pgrac212 để tăng cường sự biểu hiện tiết α-amylase chỉ thị ở Bacillus subtilis, Tạp chí Sinh học (chấp nhận đăng).

Phan Thị Phượng Trang Nguyễn Đức Hoàng, Biểu hiện và tinh chế kinase cSRC trong Bacillus subtilis để sàng lọc chất bám vào nó theo phương pháp FLiK, Tạp chí Sinh học (chấp nhận đăng).

2006 – 2010
English papers

Nguyen HD, Schumann W. 2006. Establishment of an experimental system allowing immobilization of proteins on the surface of Bacillus subtilis cells. J Biotechnol 122: 473-482.

Phan TTP, Nguyen HD, Schumann W. 2006. Novel plasmid-based expression vectors for intra- and extracellular production of recombinant proteins in Bacillus subtilis. Protein Expr Purif 46: 189-195.

Shibasaki S, Kuroda K, Nguyen HD, Mori T, Zou W, Ueda M. 2006. Detection of protein-protein interactions by a combination of a novel cytoplasmic membrane targeting system of recombinant proteins and fluorescence resonance energy transfer. Appl Microbiol Biotechnol 70: 451-457.

Paccez JD, Nguyen HD, Luiz WB, Ferreira RC, Sbrogio-Almeida ME, Schumann W, Ferreira LC. 2007. Evaluation of different promoter sequences and antigen sorting signals on the immunogenicity of Bacillus subtilis vaccine vehicles. Vaccine 25: 4671-4680.

Nguyen HD, Phan TTP, Schumann W. 2007. Expression vectors for the rapid purification of recombinant proteins in Bacillus subtilis. Curr Microbiol 55: 89-93.

Phan TTP, Schumann W. 2007. Development of a glycine-inducible expression system for Bacillus subtilis. J. Biotechnol. 128

Uhlenheuer DA, Nguyen HD, Wasserberg D, Zhang L, Blum C, Subramaniam V, Brunsveld L. 2009. Modulation of protein dimerization by a supramolecular host-guest system. Chemistry 15: 8779-8790.

Phan, T.T.P. and Schumann, W. 2009. Transcriptional analysis of the lysine-responsive and riboswitch-regulated lysC gene of Bacillus subtilis. Curr Microbiol 59.

Carraz, M., Zwart, W., Phan T.T.P., Michalides, R., Brunsveld, L. 2009. Perturbation of Estrogen Receptor α localization with synthetic Nona-Arginine LXXLL peptide coactivator binding inhibitors. Chemistry & Biology > 16.

Young JF, Nguyen HD, Yang L, Huskens J, Jonkheijm P, Brunsveld L. 2010. Strong and reversible monovalent supramolecular protein immobilization. Chembiochem 11: 180-183.

Nguyen HD, Dang DT, van Dongen JL, Brunsveld L. 2010. Protein Dimerization Induced by Supramolecular Interactions with Cucurbit[8]uril. Angew Chem Int Ed Engl 49: 895-898.

Phan T, Nguyen HD, Goksel H, Mocklinghoff S, Brunsveld L. 2010. Phage display selection of miniprotein binders of the Estrogen Receptor. Chem Commun (Camb) 46: 8207-8209.

Phan TT, Nguyen HD, Schumann W. 2010. Establishment of a simple and rapid method to screen for strong promoters in Bacillus subtilis. Protein Expr Purif 71: 174-178.

1999 – 2005
English papers

Nguyen HD, Nguyen QA, Ferreira RC, Ferreira LC, Tran LT, Schumann W. 2005. Construction of plasmid-based expression vectors for Bacillus subtilis exhibiting full structural stability. Plasmid 54: 241-248.

1999 – 2005
Vietnamese papers

Hòa N.V, Hoàng N.Đ và Thước T.L., Khảo sát phương pháp phát hiện Salmonella spp. trong thủy sản bằng PCR, Báo Cáo Khoa Học Của Hội Nghị Công Nghệ Sinh Học Toàn Quốc lần 1: Những vấn đề nghiên cứu cơ bản trong khoa học sự sống, Trang 1191-1196. Hà Nội, 1999.

Trang C.T.T, Hoàng N.Đ, Thước T.L, Phát hiện đồng thời Escherichia coli (ETEC), Salmonella spp. và Vibrio cholerae bằng phản ứng multiplex PCR (polymerase chain reaction), Kỷ yếu hội thảo khoa học Công nghệ thực phẩm và bảo vệ môi truờng, Truờng Đại học kỹ thuật-ĐHQG TP.HCM, Trang 25-39. 2000.

Tuấn Đ.A., Hoàng N.Đ, Thuớc T.L, Phát hiện Escherichia coli/em>, tạo độc tố đường ruột (ETEC) trong mẫu thực phẩm bằng phuơng pháp PCR (polymerase chain reaction), Kỷ yếu hội thảo khoa học Công nghệ thực phẩm và bảo vệ môi truờng Truờng Đại học kỹ thuật-ĐHQG TP.HCM, Trang 30-34. 2000.

Hoàng N.Đ, Trang P.T.P, Thước T.L., Ueda M., và Tanaka A., Thiết kế plasmid biểu hiện protein EYFP trong tế bào chất nấm men nhờ sự cảm ứng bằng glucose, Tạp chí Phát triển Khoa học Công nghệ, Tập 5, Số 7&8, Trang 51-58. 2002.

Hoàng N.Đ, Thước T.L., Ueda M., và Tanaka A., Thiết kế plasmid biểu hiện protein phát huỳnh quang ECFP trên mặt trong của màng tế bào nấm men S. cerevisiae, Di truyền học ứng dụng, Trang 52-58. Số 2/2002.

Trang P.T.P, Hoàng N.Đ, Thước T.L., Tạo dòng và biểu hiện gen mã hóa protein vỏ VP28 của vi rút gây hội chứng đốm trắng WSSV trên tôm sú trong E. coli, Công nghệ Sinh học, Tập 1, số 1, Trang 47-55. 2003./span>

Trang P.T.P, Ánh P.H., Hoàng N.Đ, Thước T.L., Sử dụng vector pQE30 để biểu hiện và tinh chế protein vỏ VP28 của virus gây hội chứng đốm trắng trên tôm sú, Công nghệ Sinh học, Tập 1, số 3, Trang 299-307. 2003.

Anh N.Q, Hoàng N.Đ, Thước T.L., Tạo dòng và biểu hiện gen mã hóa protein vỏ VP19 của vi rút WSSV gây hội chứng đốm trắng trên tôm sú (Penaeus monodon), Di truyền học ứng dụng, Trang 49-55. Tập 4, 2003.

Thanh Đ.T.N., Trang P.T.P, Hoàng N.D., và Thước T.L, Tạo protein vỏ VP28 của vi rút gây hội chứng đốm trắng WSSV (White Spot Syndrome Virus) trên tôm sú bằng hệ thống vector pET trong E. coli, Báo cáo khoa học của hội nghị toàn quốc lần 2: Những vấn đề nghiên cứu cơ bản trong khoa học sự sống, Trang 1219-1223. Huế, 2003.

Hoàng N.D. và Thước T.L, Tạo các plasmid với chỉ thị protein phát huỳnh quang phục vụ nghiên cứu giữa các protein nội bào ở nấm men Saccharomyces cerevisiae, Báo cáo khoa học của hội nghị toàn quốc lần 2: Những vấn đề nghiên cứu cơ bản trong khoa học sự sống, Trang 906-909. Huế, 2003.

Tuyết L.N., Tuấn Đ.A., Hoàng N.Đ và Thước T.L., Tạo dòng và biểu hiện gen mã hóa chitosanase trong E. coli, Báo cáo khoa học của hội nghị toàn quốc lần 2: Những vấn đề nghiên cứu cơ bản trong khoa học sự sống, Trang 1057-1060. Huế, 2003.

Hoàng N.Đ, Thước T.L., Ueda M., Tanaka A., Quan sát sự biểu hiện của protein ngoại lai trong tế bào nấm men nhờ protein phát huỳnh quang ECFP, Tạp chí Sinh học, Tập 26, số 2, Trang 30-34. 2004

Trang P.T.P, Phong T.T., Hoàng N.Đ, Thước T.L., Thiết lập qui trình phát hiện nhân tố alu ở nguời bằng kỹ thuật PCR, Phát triển Khoa học và Công nghệ, Tập 8, số 3, Trang 43-49. 2005.

Tác giả
Liên kết