ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM
TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 11 /KHCN Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 6 năm 2014

V/v tham gia “Giải thưởng công trình NCKH
xuất sắc cho Sinh viên ĐHQG” năm 2014
 

Kính gởi:

- BAN CHỦ NHIỆM KHOA

- TRƯỞNG PHÒNG THÍ NGHIỆM

- GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

Theo Công văn số 520/QĐ-ĐHQG-KHCN ngày 31/3/2014 của Giám đốc ĐHQG về việc tham gia Giải thưởng “Công trình nghiên cứu khoa học xuất sắc cho Sinh viên ĐHQG”, Phòng KHCN kính đề nghị các đơn vị phổ biến rộng rãi cho sinh viên đang theo học tại Trường tiến hành nộp Hồ sơ tham dự xét giải thưởng.

Hồ sơ tham gia xét Giải thưởng bao gồm:

1. Bản in toàn văn công trình nghiên cứu khoa học (mẫu trang bìa): 02 bản

2. Bản in tóm tắt nội dung công trình nghiên cứu khoa học:               02 bản

Nơi nộp hồ sơ: nộp trực tiếp tại Phòng KHCN, đồng thời gởi file qua địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thời gian nộp hồ sơ: trước ngày 01/7/2014.

Lưu ý:

Sinh viên đạt giải được cấp bằng khen của Giám đốc ĐHQG và điểm thưởng. Điểm thưởng cho những công trình nghiên cứu khoa học đạt giải được cộng vào điểm trung bình chung học kỳ, điểm trung bình chung tích lũy để làm căn cứ xét học bổng, xét chuyển tiếp vào học ở bậc sau đại học và các quyền lợi khác. Các sinh viên đạt giải thưởng được ưu tiên xét chọn các loại học bổng, cử đi học tập công tác nước ngoài, tuyển chọn làm việc tại các đơn vị thuộc ĐHQG.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu P. KHCN
TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG KHCN
  (đã ký)
Lâm Quang Vinh

Nguồn tin: www.hcmus.edu.vn