Cân hóa chất
Chạy PCR
Chuẩn bị gel agarose
Chụp hình gel
Điện di sản phẩm PCR
Nuôi cấy vi sinh vật trên đĩa 24 giếng
Nuôi cấy vi sinh vật
Hóa chất phòng thí nghiệm
Dụng cụ - hóa chất phòng thí nghiệm
Thiết bị - hóa chất phòng thí nghiệm
Thiết bị phòng thí nghiệm
Thiết bị phòng thí nghiệm
Thiết bị phòng thí nghiệm
Tủ lưu mẫu - 80˚C