Đối với các thí nghiệm không thuộc vào danh mục các dịch vụ khoa học bên trên. Cần đưa ra yêu cầu và thảo luận.