₋ Bảo quản giống trong thạch nghiêng (1 tháng)

₋ Bảo quản giống trong lớp dầu khoáng (1 năm)

₋ Bảo quản giống trong giá thể cát, đất sấy khô (đối với vi sinh vật xử lý môi trường, nông nghiệp, 2 năm)

₋ Bảo quản giống trong các hạt ngũ cốc (đối với nấm sợi, vi sinh vật trong thực phẩm, 1 năm)

₋ Bảo quản giống trong giấy lọc (đối với sinh vật có bào tử, 5 năm)

₋ Bảo quản giống bằng phương pháp lạnh đông -80oC (1 – 10 năm tùy nhiệt độ)

₋ Bảo quản giống bằng phương pháp đông khô (20 năm)