Các bộ kit dùng trong giảng dạy, chẩn đoán, xét nghiệm, kiểm nghiệm tùy theo yêu cầu.