₋ Tinh chế protein mục tiêu hoặc tổng hợp các yếu tố cần sàng lọc

₋ Cố định các yếu tố cần sàng lọc lên các giếng

₋ Tổng hợp thư viện gen

₋ Tạo thư viện peptide được display trên phage hoặc ribosome

₋ Sàng lọc peptide có khả năng gắn lên tác nhân sàng lọc

₋ Phân tích gen mã hóa cho peptide đã được sàng lọc

₋ Phân tích để chọn peptide có khả năng liên kết mạnh và đặc hiệu