₋ Tổng số vi sinh vật hiếu khí (TPC; total plate count, APC; aerobic plate count)

₋ Định lượng tổng bào tử vi sinh vật kỵ khí Clostridia, Clostridium pefringens, Clostridium botulinum

₋ Định lượng Enterobacteriaceae

₋ Định lượng Coliforms và Feacal Coliform

₋ Định lượng tổng nấm men, nấm mốc

₋ Định lượng và định tính E. coli

₋ Định tính và định lượng Staphylococcus aureus

₋ Định tính Salmonella spp.

₋ Định tính Shigella spp.

₋ Định tính Vibrio choleraeVibrio parahemolyticus

₋ Định tính Listeria monocytogenes

₋ Định lượng Bacillus cereus

₋ Định lượng Feacal Streptococcus

₋ Định lượng Pseudomonas aeruginosa

₋ Định tính Campylobacter spp.