₋ Tinh chế protein kháng nguyên

₋ Gây đáp ứng miễn dịch trên chuột hoặc thỏ

₋ Kiểm tra khả năng gắn đặc hiệu giữa kháng thể với kháng nguyên