₋ Thu sinh khối tế bào

₋ Phá mẫu bằng sóng siêu âm hoặc áp lực nén

₋ Tinh chế bằng sắc ký ái lực thông qua đuôi tinh chế dung hợp với protein

₋ Tinh chế bằng khả năng gắn đặc hiệu với protein hoặc cơ chất

₋ Tinh chế bằng lọc gel đựa vào sự khác nhau của trọng lượng phân tử protein

₋ Tinh chế dựa vào điểm đẳng điện dẫn đến khả năng liên kết với các ion

₋ Loại bỏ đuôi dung hợp ra khỏi protein mục tiêu