₋ Nuôi cấy, cảm ứng biểu hiện protein tái tổ hợp

₋ Khảo sát các điều kiện nuôi cấy

₋ Khảo sát mức độ biểu hiện

₋ Thu nhận sinh khối vi sinh vật