₋ Lên men quy mô từ 1 lít đến 100 lít

₋ Lên men ở các nhiệt độ khác nhau (25oC – 37oC)