Tạo vector tái tổ hợp theo yêu cầu:

- Thu nhận hoặc tổng hợp gen

- Cắt plasmid

- Cắt đoạn DNA cần chèn nếu cần

- Nối đoạn DNA vào plasmid bằng ligase hoặc in-fusion

- Sàng lọc plasmid tái tổ hợp bằng PCR và cắt kiểm tra

- Tách chiết plasmid tái tổ hợp

- Giải trình tự gen