₋ Kiểm tra khả năng biểu hiện protein mục tiêu (có và không co chất cảm ứng)

₋ Kiểm tra mức độ biểu hiện

₋ Kiểm tra tính tan của protein

₋ Kiểm tra kích thước của protein

₋ Kiểm tra độ tinh sạch của protein

₋ Kiểm tra khả năng bắt đặc hiệu của protein

₋ Kiểm tra hoạt tính của protein

₋ Điện di SDS-PAGE