₋ Tối ưu hóa gen

₋ Đặt tổng hợp gen

₋ Thu nhận gen mục tiêu hoặc phát hiện gen mục tiêu bằng kỹ thuật PCR

₋ Phân tích DNA bằng điện di trên gel agarose và giải trình tự