Home /

 

Các bộ kit dùng trong giảng dạy, chẩn đoán, xét nghiệm, kiểm nghiệm tùy theo yêu cầu.

 

Information

  • Contacts: cbb@hcmus.edu.vn