Home /

 

₋ Tối ưu hóa gen
₋ Đặt hàng tổng hợp gen
₋ Thu nhận gen mục tiêu hoặc phát hiện gen mục tiêu bằng kỹ thuật PCR
₋ Phân tích DNA bằng điện di trên gel agarose và giải trình tự

 

Information

  • Contacts: cbb@hcmus.edu.vn