Home /

 

₋ Thiết kế mồi theo yêu cầu dùng trong phản ứng PCR, giải trình tự hoặc mẫu dò
₋ Đặt tổng hợp mồi
₋ Giải trình tự và phân tích kết quả

 

Information

  • Contacts: cbb@hcmus.edu.vn